Парадак падачы электронных зваротаў - Большеэйсмонтовская СШ

Парадак падачы электронных зваротаў

   Электронны зварот падаецца шляхам размяшчэння ў спецыяльнай рубрыцы на афіцыйным сайце установы адукацыі. Пасля атрымання электроннага звароту на Ваш адрас электроннай пошты будзе адпраўлена паведамленне аб тым, што зварот прынята. 

   Электронныя звароты, накіраваныя іншымі спосабамі, якія не падлягаюць прыёму і рэгістрацыі. 

    Парадак разгляду электроннага звароту

   Калі для разгляду электроннага звароту па сутнасці неабходна ўказанне персанальных дадзеных заяўніка або іншых асоб, за выключэннем змяшчаюцца ў звароце, заяўніку прапануецца звярнуцца з вуснай ці пісьмовай зваротам. 

   Электронныя звароты, якія паступілі ва ўстанову адукацыі, падлягаюць разгляду ў парадку, устаноўленым для разгляду пісьмовых зваротаў, з улікам асаблівасцяў, прадугледжаных артыкулам 25 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асобаў". 

   Пісьмовыя (электронныя) звароты павінны быць разгледжаны не пазней за пятнаццаць дзён, а звароты, якія патрабуюць дадатковага вывучэння і праверкі, - не пазней аднаго месяца, калі іншы тэрмін не вызначаны заканадаўчымі актамі. 

Патрабаванні, што прад'яўляюцца да электронных зваротах

   Звароты грамадзян выкладаюцца на беларускай або рускай мове. 

   Электронныя звароты грамадзян павінны ўтрымліваць: 

 • назву і (або) адрас арганізацыі альбо пасаду асобы, якім накіроўваецца зварот;
 • прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца) або ініцыялы грамадзяніна, адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);
 • адрас электроннай пошты заяўніка;
 • выклад сутнасці звароту.


   Да электронных зваротах, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, павінны прыкладацца электронныя копіі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы. 

   Выпадкі пакідання электронных зваротаў без разгляду па сутнасці

 • электронны зварот не адпавядае патрабаванням, што прад'яўляюцца да электронных зваротах (гл. ніжэй патрабаванні, што прад'яўляюцца да электронных зваротах);
 • да электронных зваротах, якія падаюцца прадстаўнікамі заяўнікаў, ня прыкладаюцца электронныя копіі дакументаў, якія пацвярджаюць іх паўнамоцтвы;
 • а таксама ў выпадках, устаноўленых для пісьмовых зваротаў:
 • звароты падлягаюць разгляду ў адпаведнасці з заканадаўствам аб канстытуцыйным судаводстве, грамадзянскім, грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным заканадаўствам, заканадаўствам, якое вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу, заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, звароты з'яўляюцца зваротамі работніка да наймальніка альбо ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі ўстаноўлены iншы парадак падачы і разгляду такіх зваротаў;
 • звароту ўтрымліваюць пытанні, рашэнне якіх не адносіцца да кампетэнцыі гімназіі;
 • прапушчаны без уважлівай прычыны тэрмін падачы скаргі;
 • заяўнікам пададзены паўторны зварот і ў ім не змяшчаюцца новыя абставіны, якія маюць значэнне для разгляду звароту па сутнасці;
 • з заяўнікам спынена перапіска па выкладзеных у звароце пытаннях.

   Аб прадстаўленні дадатковых дакументаў і (або) звестак

    Дакументы і (або) звесткі (дакументы, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўнікоў заяўнікаў, дакументы аб выніках папярэдняга разгляду зваротаў і іншых дакументаў і (або) звестак, неабходных для вырашэння пытанняў, выкладзеных у зваротах) неабходна прадстаўляць у форме файлаў, якія прымацоўваюцца да электроннага звароту.

   Водгук электроннага звароту

   Заяўнік мае права адклікаць свой зварот да разгляду па сутнасці. Водгук электроннага звароту ажыццяўляецца шляхам падачы пісьмовай заявы або напрамкі заявы ў электроннай форме тым жа спосабам, якім было накіравана электронны зварот.

   Абскарджанне адказу на электронны зварот або рашэнне аб пакіданні яго без разгляду па сутнасці

   Заяўнік мае права абскардзіць ва ўстаноўленым парадку адказы на звароты і рашэнні аб пакіданні зваротаў без разгляду па сутнасці. Адказ на зварот або рашэнне аб пакіданні звароту без разгляду па сутнасці можа быць абскарджаны ў суд у парадку, устаноўленым заканадаўствам. 

   Адказы на электронныя звароты

   Адказы (паведамлення) на электронныя звароты накіроўваюцца на адрас электроннай пошты заяўнікаў, указаны ў электронных зваротах, за выключэннем выпадкаў:

 • заяўнік у сваім электронным звароце просіць накіраваць пісьмовы адказ альбо адначасова накіраваць пісьмовы адказ і адказ на адрас яго электроннай пошты;
 • ў электронным звароце пазначаны адрас электроннай пошты, па якім па тэхнічных прычынах не ўдалося даставіць адказ (апавяшчэнне).

   У названых выпадках на электронныя звароты даюцца пісьмовыя адказы (накіроўваюцца пісьмовыя паведамленні). 

   Электронное обращение подается путем размещения в специальной рубрике на официальном сайте государственного учреждения образования "Большеэйсмонтовская средняя школа". После получения электронного обращения на Ваш адрес электронной почты будет отправлено сообщение о том, что обращение принято. 

   Электронные обращения, направленные другими способами, не подлежат приему и регистрации. ­ 

 Порядок рассмотрения электронного обращения

   Если для рассмотрения электронного обращения по существу необходимо указание персональных данных заявителя или иных лиц, за исключением содержащихся в обращении, заявителю предлагается обратиться с устным или письменным обращением. 

   Электронные обращения, поступившие в государственное учреждение образования , подлежат рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

   Письменные (электронные) обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами. 

   Требования, предъявляемые к электронным обращениям

   Обращения граждан излагаются на белорусском или русском языке. ­ 

   Электронные обращения граждан должны содержать:­ 

 • наименование и (или) адрес организации либо должность лица, которым направляется обращение; ­
 • фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) либо инициалы гражданина, адрес его места жительства (места пребывания);
 • адрес электронной почты заявителя;
 • изложение сути обращения.


   К электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, подтверждающих их полномочия. 

   Случаи­ оставления электронных обращений без рассмотрения по существу

 • электронное обращение не соответствует требованиям, предъявляемым к электронным обращениям (см. ниже требования, предъявляемые к электронным обращениям);
 • к электронным обращениям, подаваемым представителями заявителей, не прилагаются электронные копии документов, подтверждающих их полномочия;
 • а также в случаях, установленных для письменных обращений:
 • обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах, обращения являются обращениями работника к нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений;
 • обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции учреждения образования;
 • пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;
 • заявителем подано повторное обращение и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу;
 • с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам.

   О представлении дополнительных документов и (или) сведений

 Документы и (или) сведения (документы, подтверждающие полномочия представителей заявителей, документы о результатах предыдущего рассмотрения обращений и других документов и (или) сведений, необходимых для решения вопросов, изложенных в обращениях) необходимо представлять в форме файлов, прикрепляемых к электронному обращению.

   Отзыв электронного обращения

   Заявитель имеет право отозвать свое обращение до рассмотрения по существу. Отзыв электронного обращения осуществляется путем подачи письменного заявления либо направления заявления в электронной форме тем же способом, которым было направлено электронное обращение.

   Обжалование ответа на электронное обращение или решение об оставлении его без рассмотрения по существу

Заявитель имеет право обжаловать в установленном порядке ответы на обращения и решения об оставлении обращений без рассмотрения по существу. Ответ на обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством. 

   Ответы на электронные обращения

Ответы (уведомления) на электронные обращения направляются на адрес электронной почты заявителей, указанный в электронных обращениях, за исключением случаев:

 • заявитель в своем электронном обращении просит направить письменный ответ либо одновременно направить письменный ответ и ответ на адрес его электронной почты;
 • в электронном обращении указан адрес электронной почты, по которому по техническим причинам не удалось доставить ответ (уведомление).

   В указанных случаях на электронные обращения даются письменные ответы (направляются письменные уведомления).